شرایط عمومی گارانتی

1- خدمات گارانتی فقط برای تعمیر یا سرویس دستگاه بوده وشامل ارایه خدمات رایگان برای تعویض قطعات و دستمزد تعمیر می باشد. ایراداتی که ناشی از طراحی، متریال، مونتاژ شده که در اثر استفاده نرمال از دستگاه در طول دوره گارانتی بروز می نماید. این خدمات در برگیرنده تعویض قطعه رایگان و اجرت تعمیر رایگان می باشد.
2- دستگاه های دارای گارانتی هستند که دارای برگ ضمانت نامه باشند. بدیهی است جهت استفاده از خدمات گارانتی ارایه برگ ضمانت نامه ضروری است.
3- خدمات گارانتی فقط توسط مراکز مجاز معرفی شده و در محل تعمیرگاه ارایه می گردد

4_مدت زمان گارانتی 20 ماه می باشد
5_مدت زمان تعویض کالا بر اساس مشکلات فنی ۲۰ روز می باشد

5_ تمامی قطعات جز (قطعات مصرفی) شامل گارانتی می باشند.
6_نصب و ایاب ذهاب بر عهده مشتری می باشد